Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Gia Lai

18:21:26 , 24/10/2014

Nâng cao trách nhiệm, năng lực, tâm và tầm cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng hiện nay

Email In PDF.

Hiện nay, hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại cấp các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương đang từng bước được kiện toàn. Đây là lực lượng quan trọng, nòng cốt nhằm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung, các công việc liên quan của công tác thi đua, khen thưởng. Cán bộ, công chức cấp bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; giải quyết kịp thời, hiệu lực các chính sách thi đua, khen thưởng sẽ đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua và khen thưởng, thậm chí, xuất phát tính chất đặc thù của nhiều bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương đã xác định thi đua, khen thưởng là công cụ quản lý điều hành; là động lực, biện pháp cơ bản để thực thi nhiệm vụ chính trị. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ của chính trị, trọng tâm hàng năm, giai đoạn các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương. Công tác thi đua, khen thưởng phát triển lớn mạnh, có sức sống và chiều sâu.

Tuy nhiên, cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng khối bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Mục đích bài viết nhằm phân tích những hạn chế tồn tại, tìm ra tiếng nói chung, góp phần gợi mở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương hiện nay.

Hiện nay, gồm 22 bộ ngành và tương đương; các ban của khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ; hàng chục tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố). Đây là những cơ quan trung ương và đầu não tại địa phương có trách nhiệm tổ chức phát động phong trào thi đua và khen thưởng thuộc phạm vi, quyền hạn quản lý. Theo đó, hình thành hệ thống tổ chức và mạng lưới cán bộ làm công thi đua, khen thưởng.

Như vậy, đây là lực lượng cán bộ, công chức, chuyên viên được hưởng lương từ ngân sách nhà nước; tức là nhà nước trả lương để giúp cơ quan nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác thi đua, khen thưởng. Có thể hiểu chung, công chức cấp bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương là người trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xét khen thưởng và các công việc liên quan khác nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.

Về bản chất, công chức nhà nước nói chung và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nói riêng được Nhà nước giao quyền, giao nhiệm vụ, phải là người am hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ; có lòng nhiệt tình, say mê công việc; có tâm và có tầm; khả năng nghiên cứu tổng hợp, quản lý điều hành, có tư duy, tham mưu, đề xuất các phong trào thi đua và xét khen thưởng. Đây là những điều hết sức cần thiết và cần phải có đối với mỗi cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh kinh tế thị trường, nếu không tỉnh táo sắc nét, việc khen thưởng hoặc một bộ phận cán bộ thi đua, khen thưởng trở thành công cụ chính trị hoá (bị mua, chạy thành tích; lấy thành tích thi đua khen thưởng để chạy chức, chạy quyền).

Hiện nay, số lượng cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương không nhiều, nhưng lại đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn, thậm chí là rất quan trọng. Nếu không thực sự nêu cao vai trò trách nhiệm, sự tâm huyết, khả năng quản lý, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng tại chính các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương.

Khác với các nhiệm vụ chuyên môn khác, cán bộ công chức thi đua, khen thưởng hiện nay hầu như không được đào tạo ngay từ ban đầu (từ trước đến nay chưa có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thi đua, khen thưởng), chủ yếu được điều động, phân công từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Thậm chí, số ít cán bộ công chức không làm được nhiệm vụ chuyên môn khác, được điều chuyển làm công tác thi đua, khen thưởng; ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Như đã nêu, hiện nay cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan thuộc khối bộ ngành, đoàn thể, địa phương vừa có tính chất quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Về phương diện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng gồm các hoạt động, nội dung cơ bản: (1) xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; (2) xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng; (3) tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; (4) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; (5) sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; (6) hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng; (7) thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; (8) giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, còn nhiệm vụ rất quan trọng nữa là: "Phát động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua".

Về bản chất, đóng vai trò là cán bộ công chức nhà nước tại cấp bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước nhiệm vụ thi đua, khen thưởng, tất yếu phải làm tốt các nội dung, hoạt động trên. Qua tìm hiểu được biết, tám nhiệm vụ quản lý nhà nước nêu trên đang được một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa hiểu đúng và thực hiện chưa thực đầy đủ, có hiệu quả.

Thứ nhất, các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn là xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản tác nghiệp về công tác thi đua, khen thưởng (Thông tư và các văn bản tác nghiệp). Hiện nay, năng lực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản tác nghiệp của cán bộ bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương còn rất yếu. Thông tư hướng dẫn về thi đua, khen thưởng không có tính khả thi cao, gây lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện. Không ít bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương mỗi năm chỉ ban hành duy nhất văn bản phát động thi đua đầu năm; cuối năm có văn bản hướng dẫn tổng kết, đề nghị khen thưởng. Thậm chí, một số cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng lấy nguyên văn bản phát động phong trào thi đua của năm 2006 để dự thảo cho các năm tiếp theo, hầu như lặp đi lắp lại về nội dung, không xác định được những nội dung mới của từng năm, từng giai đoạn. Tuy là cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhưng hiểu biết, nắm bắt các quy định Luật Thi đua, Khen thưởng và các nghị định hướng dẫn thi hành lại đang rất hạn chế; không có quá trình nghiên cứu, nắm bắt có chiều sâu nên nhiều khi hướng dẫn không chính xác, không có tính định hướng cao. Nếu như cán bộ cấp bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương hướng dẫn sai lệch quy định, kéo theo sự sai lệch của cả hệ thống ngành dọc đó.

Không ít cán bộ, đứng trước nhiều tình huống, công việc chuyên môn về thi đua, khen thưởng đã rất lúng túng trong triển khai tổ chức thực hiện hoặc xử lý công việc liên quan khác. Một công văn soạn thảo không toát lên được cấu tứ, không thể hiện được hàm lượng nội dung thông tin, phải sửa đi sửa lại nhiều lần, chồng chéo giữa văn bản ban hành trước đó.

Đặc biệt, khả năng tham mưu đề xuất các phong trào thi đua rất yếu. Việc phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất hầu như không có; phần lớn là tổ chức khen thưởng. Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng là vấn đề quan trọng. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng tất yếu nảy sinh các vấn đề khó khăn, phức tạp, chưa phù hợp. Tuy nhiên, không ít cán bộ không có khả năng tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý. Một lãnh đạo cấp bộ cho biết, có những cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng hàng chục năm, nhưng chưa làn nào tham mưu cho bộ một phong trào thi đua hoặc phương án đổi mới phong trào thi đua. Chỉ thuần tuý làm công tác khen thưởng với những công thức có sẵn.

Hiện nay, thực trạng công chức nhà nước đang tồn tại nhiều vấn đề bức xúc. Không ít người cố gắng thi, tuyển dụng vào vị trí công chức nhà nước để có vị trí vững chắc trong nhà nước, lấy thương hiệu; thậm chí không thể tồn tại ở môi trường công tác khác thì tìm cách để vào vị trí công chức nhà nước. Hai là, vào công chức cơ quan bộ, ban ngành trung ương để lấy sự danh giá, sau đó chân trong, chân ngoài. Với suy nghĩ, dù có ngồi chơi trong cơ quan nhà nước thì hàng tháng nhà nước vẫn đều đặn trả lương. Không ít cán bộ chuyên viên có tư duy thụ động; phải cầm tay chỉ việc, cốt chống đối với công việc.

Tổ chức phong trào thi đua gồm các nội dung cơ bản sau đây: (1) Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua. Trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung thi đua và chỉ tiêu thi đua phải đảm bảo khoa học, thực tiễn và có tính khả thi cao. (2) Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đối tượng tham gia thi đua để có phương pháp tiến hành, hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp, coi trọng việc tuyên truyền nhận thức ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng, đa dạng hóa các hình thức phát động thi đua; chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức trong thi đua. (3) Triển khai các biện pháp tổ chức, vận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tốt trong các đối tượng tham gia thi đua. (4) Sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút ra kinh nghiệm; kết thúc đợt thi đua tiến hành tổng kết đánh giá kết quả; lựa chọn, bình xét công khai dân chủ để tham mưu, quyết định khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đặc biệt, trách nhiệm và nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị, cá nhân làm công tác thi đua, khen thưởng là: (1) Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu. (2) Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ mọi người tự giác, tự nguyện, hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, cần kiệm, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (3) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua. (4) Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để cộng đồng học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới. (5) Thực hiện tốt chính sách khen thưởng; đưa chính sách thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống nhằm động viên mọi người tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu. Đưa công tác thi đua, khen thưởng có sức sống sâu rộng trong tổ chức, cơ quan; trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mọi người.

Trên đây là những nội dung cơ bản nhất mà mỗi cán bộ thi đua khen thưởng phải nắm bắt một cách khoa học, nghiêm túc để triển khai tổ chức thực hiện. Ngoài những cán bộ có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác thi đua, khen thưởng, có thể khẳng định, không ít cán bộ, thậm chí cán bộ lãnh đạo quản lý đã từng công tác hàng chục năm về lĩnh vực thi đua, khen thưởng nhưng chưa một lần chủ động tham mưu, đề xuất được phong trào thi đua có tính chất chuyên đề hoặc đột xuất mang lại hiệu quả. Hầu như, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng mới quan tâm chủ yếu đến việc tổ chức khen thưởng hơn là tổ chức phát động phong trào thi đua (khen thưởng chỉ là một phần công việc của công tác thi đua, khen thưởng). Đối với khen thưởng cũng chủ yếu dựa trên cơ sở đề nghị, đề xuất của đơn vị; khả năng phát hiện nhân tố điển hình tiên tiến, nhân tố mới, sáng kiến; thẩm định, nắm bắt diễn biến quá trình thi đua, thành tích thi đua, sức lan toả của thành tích thi đua hầu như không có.

Ngược lại, nhiều cán bộ chuyên viên rất tích cực nghiên cứu, tâm huyết và chủ động tham mưu đề xuất phong trào thi đua, đổi mới công tác khen thưởng nhưng lại chưa tìm được tiếng nói chung giữa người quản lý lãnh đạo. Cho nên không ít sáng kiến, biện pháp đã bị bỏ qua, lãng quên và không được ghi nhận tối đa.

Trên thực tế, đối với bất cứ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nếu không có khả năng đề xuất phát động phong trào thi đua; tham mưu những công việc cần thiết về thi đua, khen thưởng tức là hạn chế khả năng thẩm định và tham mưu khen thưởng.

Nguyên nhân cơ bản có thể nhận thấy là chính cán bộ thi đua của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chưa nhận thức đúng vai trò của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Không tích cực nghiên cứu, nâng cao khả năng tư duy, thậm chí là sự tâm huyết để đề xuất tổ chức phát động phong trào thi đua, quan tâm nhiều hơn là việc xét khen thưởng. Bản thân là chủ thể làm công tác thi đua, khen thưởng nhưng lại không hiểu rõ bản chất, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua, khen thưởng.

Hiện nay, thực trạng tồn tại phổ biến trong hệ thống các cơ quan nhà nước, trong đó không loại trừ gồm cả cơ quan tổ chức về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, đó là sự câu kết, kéo bè cánh, hách dịch, nhũng nhiễu, sự đánh giá không thực sự công bằng về công việc, khen thưởng, nếu có khen thưởng thì cào bằng, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Xét khen thưởng là khâu cuối của quá trình thi đua, khen thưởng. Không ít cán bộ có tâm huyết, có khả năng tham mưu đề xuất tốt lại  không được đặt đúng vị trí nên không phát huy được khả năng chuyên môn. Không ít cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng coi trọng lợi ích cá nhân hơn là trách nhiệm và sự tâm huyết đối với tập thể, với công việc. Có thể khẳng định, không ít đơn vị, tổ chức thi đua phân công đơn vị (được gọi là phụ trách hoặc chuyên quản) với mục đích chủ yếu làm khen thưởng, đặt nặng vấn đề khen thưởng để thực hiện mục tiêu lợi nhuận kinh tế. Nói rõ hơn chính là lấy việc khen thưởng để thực hiện mục đích lợi nhuận. Thời gian qua, chúng ta vẫn từng phải ít chấp nhận và nối dài việc khen thưởng cho một số đối tượng chưa thực sự đúng thành tích hoặc thành tích không thực sự thuyết phục; thương mại hóa trong bình xét danh hiệu và hình thức khen thưởng; có hiện tượng chạy thành tích.

Ngoài ra, những công việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng như tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, với khả năng thực hiện tốt, có hiệu lực, hiệu quả là rất khó, bởi chính năng lực và khả năng của cán bộ công chức khối bộ, ngành, đoàn thể, địa phương còn hạn chế.

Giải pháp là có, cũng không khó thực hiện nhưng cần phải có sự thay đổi căn bản. Trước tiên người đứng đầu các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho thường trực làm công tác thi đua có trách nhiệm tham mưu, đề xuất nhiều loại hình phong trào thi đua; khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng. Từng bước thanh lọc hoặc sắp xếp những cán bộ không có khả năng tham mưu đề xuất làm nhiệm vụ khác. Không thể chấp nhận cán bộ không có năng lực công tác, không có tâm và có tầm làm công tác thi đua, khen thưởng. Chúng ta có thể khen thưởng nhiều về số lượng, nhưng không thể khen sai đối tượng. Hàng năm, cũng cần đánh giá và khen thưởng chính những người cán bộ làm công tác khen thưởng. Không nên tạo điều kiện tồn tại cho cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc yếu kém khi Luật Công chức, viên chức đã có hiệu lực thi hành. Bồi dưỡng, nhân rộng và tạo điều kiện phát triển cho cán bộ công chức có tâm, có tầm, năng lực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trang bị kiến thức nghiệp vụ mới, kỹ năng nghề nghiệp với việc nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đổi mới, hoàn thiện về cơ chế và chính sách cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức ngành Thi đua Khen thưởng nói riêng. Ngành Thi đua Khen thưởng có thực sự được kiện toàn về tổ chức bộ máy; phát triển bền vững chính là phụ thuộc cơ bản vào đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Cần có chính sách thu hút, bố trí sử dụng, đãi ngộ người có tài năng về làm việc trong ngành Thi đua Khen thưởng. Đó vừa là mục tiêu vừa là động lực để xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức đang làm công tác thi đua, khen thưởng nói riêng.

Mỗi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần phải chủ động nhận thức, tự phải nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong điều kiện mới. Đó là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Thi đua, khen thưởng vừa là động lực tinh thần, vừa là giải pháp, công cụ quản lý xã hội, con người.

Một lần nữa, khi đề cập vấn đề này, mỗi cán bộ ngành Thi đua Khen thưởng như tưởng nhớ đến tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ kém. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng không trở thành hiện thực". Cho nên, mỗi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng hiện nay phải là người am hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ; có lòng nhiệt tình, say mê công việc; có tâm và có tầm; khả năng nghiên cứu tổng hợp, quản lý điều hành, có tư duy, tham mưu, đề xuất các phong trào thi đua và xét khen thưởng, góp phần đưa nhiệm vụ thi đua, khen thưởng phát triển lên tầng cao mới.

Nguồn: Tạp chí thi đua - khen thưởng

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 08:55 )  

Chuyên mục

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay283
mod_vvisit_counterHôm qua490
mod_vvisit_counterTuần này1503
mod_vvisit_counterTuần trước2305
mod_vvisit_counterTháng này7542
mod_vvisit_counterTháng trước11100
mod_vvisit_counterTất cả560616

Tiêu điểm

caicachthutuchanhchinh


Thông báo

Hướng dẫn công tác TĐKT năm 2013
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình xét khen thưởng năm 2013; ký kết giao ước thi đua năm 2014
 
Hướng dẫn xét, tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Văn bản số 1572/BTĐKT-VIII ngày 5/9/2013 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, góp phần ghi nhận, tôn vinh các bà mẹ đã có công lao đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.

Read more text  

Tin mới

Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it free
duonglang


Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module
thiduayeunuoc
ykien